mSberbank SI

mSberbank SI

star (6)

مال وبنوك | 14.8MB | تحديث: 2019-09-19 | الإصدار: 1.12.10 | نظام الأندرويد المتوافق: Android4.0 or later

Price: $0
التفسير
تفاصيل التطبيق

Recently, we found a very popular application. 20,000+ users downloaded mSberbank SI latest version on 9Apps for free every week! The App has powerful functions. This hot app was released on 2019-09-19. If you still need more information collecting extra factors, read below.
Banka v vašem žepu. Mobilna banka mSberbank SI vam omogoča hitro in učinkovito opravljanje bančnih storitev, kjerkoli in kadarkoli. Uporabljate jo lahko na več različnih napravah, na isti napravi imate možnost aktivacije mobilne banke za več uporabnikov.
Mobilna banka mSberbank SI vam omogoča:
• hiter in enostaven pregled stanj in prometa na računih, vpogled v stanje na plačilnih karticah, varčevanjih in kreditih,
• funkcija »slikaj in plačaj« - hitro plačevanje položnic s fotografiranjem položnice,
• plačevanje prek vnosa univerzalnega plačilnega naloga in shranjenih predlog plačil,
• enostavna interna nakazila med vašimi računi,
• pregled veljavne tečajne liste banke in menjava valut,
• prikaz vseh bankomatov, ki se nahajajo v bližini trenutne lokacije ali prikaz izbranih bankomatov,
• možnost uporabe mobilne banke na več napravah ter možnost aktivacije za več uporabnikov na isti napravi,
• dodatni varnostni mehanizem - možnost nastavitve dnevnega limita porabe za naloge izvedene preko mobilne banke.
Informativni del aplikacije lahko uporabljajo tudi nekomitenti banke. V tem primeru so na voljo naslednje funkcionalnosti:
• pregled veljavne tečajne liste banke,
• prikaz bankomatov, ki se nahajajo v bližini trenutne lokacije ali prikaz izbranih bankomatov,
• kontaktni podatki banke.
Aktivacija mobilne banke
• naložite si aplikacijo za mobilno banko mSberbank SI,
• obiščite poslovalnico Sberbank, kjer boste prejeli aktivacijske podatke za prijavo,
• pri prvi prijavi v mobilno banko boste vnesli uporabniško ime in aktivacijski ključ v dveh delih ter si izbrali osebno geslo za vstop,
• vse nadaljnje prijave v mobilno banko boste opravili zgolj z osebnim geslom.
Uporaba
Uporaba Mobilne banke mSberbank SI je varna in zanesljiva. Do finančnih podatkov je možno dostopati le z osebnim geslom, ki ga lahko kadarkoli spremenite. V primeru izgube ali odtujitve mobilne naprave zloraba brez poznavanja osebnega gesla ni mogoča.
Za zagotavljanje varnosti se po petem neuspešnem poskusu prijavljanja v mobilno banko sproži samodejna deaktivacija naprave. Za ponovno uporabo je potrebna ponovna aktivacija naprave. Če ste pozabili geslo za prijavo ali ste si zaklenili uporabniško ime (zaradi prevelikega števila neuspešnih prijav), si nove aktivacijske podatke pridobite v najbližji poslovalnici Sberbank.
Bank in your pocket. Mobile Bank mSberbank SI allows you to quickly and efficiently provide banking services anytime and anywhere. You can use it on multiple devices in the same device you have the possibility of activation of mobile bank for multiple users.
Mobile Bank mSberbank SI allows you to:
• quick and easy overview of balances and transactions on accounts insight into the state of the payment cards, savings and loans,
• "Capture and pay" - quickly paying bills by photographing bills,
• payment through the introduction of the universal payment order and stored payment proposal,
• Easy internal transfers between your accounts,
• Review the current exchange rates of banks and currency exchange,
• View all ATMs near your current location or display of selected ATMs,
• the possibility of using mobile bank on multiple devices and the possibility of activation for multiple users on the same device,
• additional safety mechanism - the ability to set daily spending limit for the tasks performed by the mobile bank.
Informative part of the application can be used by non-clients of the Bank. In this case, you have the following functionality:
• Review the current exchange rates of the Bank,
• View ATMs located near your current location or display of selected ATMs,
• contact details of the bank.
Activation of mobile banks
• Download the app for your mobile bank mSberbank UK,
• Sberbank office visit, where you will receive an activation login information,
• When you first log into the mobile bank you will enter your username and activation key in two parts and to choose a personal password to enter,
• any further applications in the mobile bank will be carried out only with a personal password.
Application
The use of mobile banks mSberbank SI is safe and reliable. To financial data can be accessed only with a personal password that can be changed at any time. In case of loss or theft of mobile abuse without knowing your personal password it is not possible.
To ensure safety after the fifth unsuccessful attempt to sign in to the mobile bank triggers the automatic deactivation device. To reuse the need to re-activate the device. If you forgot your password, or you've locked your username (due to an excessive number of unsuccessful applications), you get a new activation data in the nearest branch of Sberbank.

Worry about the package of this application may be too large to download? This top Finance app is just 14.8M. small but complete in every detail. 9Apps also provides other hot Finance apps(games) for android mobile phone. 9Apps is your very own Android Market App, helping you find the Games & Apps in your local area!

ما هو جديد

Vnos UPN naloga:
- popravljen vnos kode namena
- popravljen vnos naloga na osnovi predloge, kadar ima stranka odprt samo e-obrestni račun

التقييم
 قم بالتقييم Thanks!
اصدارات قديمة